Ερώτηση: Όταν οδηγείτε σε μεγάλου μήκους και κλίσεως κατηφόρα, θα πρέπει να ελέγχετε την ταχύτητα του οχήματός σας:

 • 1) Χρησιμοποιώντας σε όλη τη διαδρομή το ποδόφρενο.
  2) Επιλέγοντας πριν αρχίσει η κατηφόρα χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων, χρησιμοποιώντας κατά διαστήματα το ποδόφρενο.
  3) Χρησιμοποιώντας το ποδόφρενο και επιλέγοντας χαμηλότερη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων πλησιάζοντας το τέλος της κατηφόρας.
  4) Χρησιμοποιώντας το ποδόφρενο και βάζοντας νεκρά

Ερώτηση: Έχετε εμπλακεί σε ένα ατύχημα μόνο με υλικές ζημιές. Θα πρέπει να ενημερώσετε τον ζημιωθέντα άμεσα ή έμμεσα μέσα σε:

 • 1) 24 ώρες.
  2) 48 ώρες.
  3) 7 ημέρες.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Οδόστρωμα πλάτους 2 m.
  2) Απαγορεύεται η είσοδος σε οχήματα συνολικού πλάτους που υπερβαίνει τα 2 m.
  3) Απαγορεύεται η προσέγγιση προπορευόμενου οχήματος σε απόσταση μικρότερη των 2 m.

Ερώτηση: Διαπιστώνεται χαμηλή θερμοκρασία στη λειτουργία του κινητήρα. Ποια μπορεί να είναι η πιθανή αιτία γι' αυτό:

 • 1) Η βλάβη του θερμοστάτη.
  2) Η διακοπή ρεύματος στον ανεμιστήρα.
  3) Η μικρή χωρητικότητα του ψυγείου.

Ερώτηση: Αν περισσότερα του ενός φορτηγά αυτοκίνητα, που μεταφέρουν επικίνδυνες ύλες, κινούνται στην ίδια κατεύθυνση (κονβόι) η ελάχιστη απόσταση που πρέπει να τηρούν μεταξύ τους συνιστάται να είναι τουλάχιστον:

 • 1) 75 m.
  2) 100 m.
  3) 150 m.

Ερώτηση: Το μηχανόφρενο χρησιμοποιείται:

 • 1) Στις κατωφέρειες.
  2) Στις ανωφέρειες.
  3) Στα απότομα φρεναρίσματα.

Ερώτηση: Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος στο ζεύγος αξόνων τριαξονικού φορτηγού, που εκτελεί διεθνείς μεταφορές και του οποίου η απόσταση των αξόνων είναι μεγαλύτερη ή ίση των 1,3 m και μικρότερη των 1,8 m και ο κινητήριος άξονας είναι εξοπλισμένος με διπλά ελαστικά και με αναρτήσεις πεπιεσμένου αέρα ή αναρτήσεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες προς αυτές , είναι:

 • 1) 18.000 kg.
  2) 19.000 kg.
  3) 20.000 kg.

Ερώτηση: Βρίσκεσθε κατά λάθος σε μια λωρίδα επιβραδύνσεως και το συνειδητοποιείτε καθυστερημένα:


 • 1) Αλλάζετε λωρίδα.
  2) Μένετε στην ίδια λωρίδα, ακόμα και αν κάνατε λάθος.

Ερώτηση: Για να διασχίσει με ασφάλεια ένα φορτωμένο φορτηγό μια στροφή, πρέπει:

 • 1) Να μειώσει την ταχύτητα μέσα στη στροφή.
  2) Να ανεβάσει τη σχέση στο κιβώτιο ταχυτήτων.
  3) Να μειώσει ταχύτητα πριν τη στροφή και όχι πάνω σε αυτήν.

Ερώτηση: Ποια αιτία προκαλεί την υπερθέρμανση του κινητήρα:

 • 1) Η κακή λειτουργία του θερμοστάτη.
  2) Η αύξηση της εξωτερικής θερμοκρασίας.
  3) Η υπερβολική κατανάλωση καυσίμου.