Ερώτηση: Το μέγιστο όριο του μικτού βάρους ενός τριαξονικού λεωφορείου, για εθνικές μεταφορές, είναι:

 • 1) 24.000 kg.
  2) 26.000 kg.
  3) 28.000 kg.

Ερώτηση: Εάν αλλάξετε τον εξωτερικό χρωματισμό του οχήματός σας:

 • 1) Έχετε υποχρέωση να το δηλώσετε στην Υπηρεσία που σας εξέδωσε την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
  2) Δεν έχετε καμιά υποχρέωση, εφόσον γράψετε πάλι τις εξωτερικές ενδείξεις, που πρέπει να φέρει το όχημα.
  3) Η υποχρέωσή σας να το δηλώσετε εξαρτάται από το μέγιστο μικτό φορτίο του οχήματος.

Ερώτηση: Ποια είναι η βασική λειτουργία του διαφορικού:

 • 1) Να διαφοροποιεί τις στροφές του ενός κινητήριου τροχού από τον άλλο.
  2) Να αυξάνει τον αριθμό των στροφών των κινητηρίων τροχών σε σχέση με αυτές του κεντρικού άξονα μεταδόσεως της κινήσεως.
  3) Να αλλάξει τη φορά κινήσεως κατά 40 μοίρες.

Ερώτηση: Η επιβράδυνση, που επιτυγχάνεται σε ένα όχημα στο δρόμο κατά την πέδηση, επηρεάζεται από:

 • 1) Το είδος και την κατάσταση του οδοστρώματος.
  2) Την εξωτερική θερμοκρασία.
  3) Την ατμοσφαιρική πίεση.

Ερώτηση: Η φυγοκεντρική αντλία του νερού του συστήματος ψύξεως παίρνει κίνηση:

 • 1) Από το στροφαλοφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.
  2) Από τον εκκεντροφόρο άξονα με ειδικά γρανάζια.
  3) Από τον εκκεντροφόρο άξονα με τη βοήθεια ιμάντα.

Ερώτηση: Ο οδηγός λεωφορείου, το οποίο είναι εφοδιασμένο με σύστημα περιορισμού της ταχύτητας, πρέπει εκτός των άλλων να έχει πάντα μαζί του τα εξής έγγραφα, όσον αφορά το εν λόγω σύστημα:

 • 1) Βεβαίωση του αντιπροσώπου ή βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου τοποθετήσεως.
  2) Τεχνικό εγχειρίδιο του συστήματος (προσπέκτους).
  3) Την εγγύηση του συστήματος.

Ερώτηση: Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, με τρεις (3) ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, τα λεωφορεία ή συνδυασμοί αυτών σε ποια ή ποιες λωρίδες επιτρέπεται να κινούνται:

 • 1) Στην πλησιέστερη προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  2) Στις δύο πλησιέστερες προς το δεξιό άκρο του οδοστρώματος.
  3) Σε όλες, ανάλογα με τις συνθήκες κυκλοφορίας.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Υποχρεωτική παραχώρηση προτεραιότητας.
  2) Οδός προτεραιότητας.
  3) Τέλος οδού προτεραιότητας.

Ερώτηση: Ποια είναι η σημασία του σήματος αυτού:


 • 1) Ολισθηρό οδόστρωμα.
  2) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη αριστερά.
  3) Επικίνδυνες δύο αντίρροπες ή διαδοχικές (συνεχείς) στροφές, εκ των οποίων η πρώτη δεξιά.

Ερώτηση: Οι ζώνες ασφαλείας:

 • 1) Είναι τα μοναδικά συστήματα ασφαλείας που έχουν προβλεφθεί στα αυτοκίνητα.
  2) Είναι ασήμαντης χρησιμότητας στην κυκλοφορία.
  3) Πρέπει να είναι εγκεκριμένου τύπου και να διατηρούνται πάντα σε καλή κατάσταση.